Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 5 Xyoos

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Xav ua kom phooj ywg zoo siab
 • Xav ua li phooj ywg
 • Feem ntau pom zoo nrog cov cai
 • Nyiam hu nkauj, seev cev, thiab ua yeeb yam
 • Paub txog poj niam thiab txiv neej
 • Paub tias qhov twg yog tseeb qhov twg yog cuav
 • Paub ua tej yam nws tus kheej ntau dua (xws li mus xyuas neeg nyob puab nws ib leeg {neeg laus yauv tau saib})
 • Tej thaum xav kom ua li nws hais xwb thiab tej thaum mloog lwm tus

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Hais lus meej heev
 • Piav tau ib zaj dabneeg tas
 • Paub hais yam yuav tshwm sim tom ntej, xws li, “Pog yuav tuaj.”
 • Paub npe thiab chaw nyob

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Suav tau 10 yam los ntau tshaj
 • Kos tau ib tug neeg muaj 6 yam los ntau tshaj ntawm lub cev
 • Sau tau tej co ntawv thiab lej
 • Paub kos ib daim duab muaj peb sab (triangle) thiab lwm yam shapes
 • Paub txog tej yam niaj hnub siv xws li nyiaj thiab mov

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Siv ib sab taw sawv ntsug ntev li 10 vib nas this los ntev dua
 • Dhia, tej zaum kuj txawj dhia ib sab taw ua ntej (skip)
 • Txawj rov quav nris
 • Siv rawg thiab diav thiab tej zaum ib rab riam tsis ntse
 • Siv hoob nab nws tus kheej
 • Ua viav vias thiab nce

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 5 Xyoos

 • Coj mus ua si nrog lwm tus me nyuam los yog ua si nraum zoov (park). Cia koj tus me nyuam muaj kev ywj siab xaiv yam nws xav ua nrog nws cov phooj ywg thiab cia koj tus me nyuam daws nws cov teeb meem nws tus kheej.
 • Tej zaum koj tus me nyuam txawj hais lus rov qab rau koj los yog siv lus phem. Thaum nws hais tej zoo li no ces tsuas muab rau txim ib pliag xwb. Tsis txhob muab sij hawm nrog nws tham ntau. Qhuas koj tus me nyuam thaum nws hais lus zoo rau koj thiab yog koj tsis kam dabtsi rau nws los nws tsis npau taws.
 • Thaum no yog ib lub sij hawm zoo rau koj qhia koj tus me nyuam kom txhob pub lwm tus kov nws. Txhob pub leej twg kov nws qhov chaw mos tsuas yog kws kho mob thaum lawv kuaj tus me nyuam los yog thaum leej niam leej txiv pab tu me nyuam.
 • Qhia koj tus me nyuam nws qhov chaw nyob thiab xov tooj.
 • Thaum nyeem ntawv nrog koj tus me nyuam, nug nws seb nws xav tias dabtsi yuav tshwm sim tom ntej. Txhawb kom koj tus me nyuam siv cov duab “nyeem” thiab qhia txog zaj dab neeg.
 • Qhia koj tus me nyuam txog sij hawm xws li sawv ntxov, tav su, tsaus ntuj, hnub no, tag kis, thiab nag hmo.
 • Pib qhia txog ib vas thiv muaj xya hnub (days of the week).
 • Coj koj tus me nyuam mus ua yam nws nyiam hauv zej zog. Xws li yog nws nyiam tsiaj ces coj mus siab tsiaj tom tej chaw muaj tsiaj (zoo). Mus saib tom library los yog hauv internet thiaj kawm tau ntau ntxiv txog tej yam no.
 • Cia ib co xim (crayons thiab paint), ntawv, txiab rau me nyuam yaus, thiab kua nplaum (glue) rau ib lub thawv. Txhawb kom koj tus me nyuam siv tej khoom no kos duab thiab ua lwm yam duab.
 • Ua si nrog tej yam khoom uas txhawb kom koj tus me nyuam muab sib txuas ua ke.
 • Qhia kom koj tus me nyuam txawj siv nws txhais taw tuam thaum ua viav vias.
 • Pab koj tus me nyuam nce (monkey bars).
 • Mus taug kev nrog koj tus me nyuam, nrhiav tej yam khoom (scavenger hunt) nraum zoov los yog tom park, pab nws caij luv thij muaj plaub lub log (ntoo ib lub helmet).