Me Nyuam Kev Loj Hlob

Thaum yog ib leej niam leej txiv, peb zoo siab thiab nyuaj siab txog peb tus me nyuam uas hloov zuj zus vim tias nws paub tab tu aj thiab cwj pwm hloov.  Yog to taub me nyuam loj hlob txog theem twg ces peb paub tias yuav muaj dabtsi tshwm sim thiab peb yuav paub pab txhawb me nyuam li cas thaum lawv paub tab tuaj. Nws kuj ua rau peb pom tias tej co me nyuam loj thiab paub tab sai dua tej co thiab lawv kawm tau zoo tshaj thaum nrog lawv tsev neeg thiab zej zog.

Yog to taub txog me nyuam kev loj hlob peb yuav paub muab thiab qhia me nyuam yau tej yam kom haum lawv.  Thaum peb to taub tias dabtsi yuam tsum tshwm sim, peb paub npaj yam yuav coj los qhia rau me nyuam lawv thiaj kawm tau zoo mus ntxiv.  Li no me nyuam thiaj tsis muaj kev ntxhov siab thaum muab tej yam tshiab tshwm sim.   

Kev tshawb fawb tam sis no txog me nyuam thiab kev loj hlob hauv lub hlwb qhia peb txog me nyuam txoj kev loj hlob thiab qhia tias tseem ceeb heev yog ua qhov zoo rau me nyuam thaum yug los mus txog thaum muaj tsib xyoos.