Tswv Yim Qhia Rau Niam Txiv

Tham thiab ua si nrog me nyuam yog ib yam tseem ceeb uas pab kom lub hlwb loj hlob.  Txhua zaus leej niam leej txiv los yog tus tu me nyuam hais lus los yog ua si nrog me nyuam lawv pab me nyuam lub hlwb loj hlob.  Niam txiv muaj ntau yam ua thiab tej thaum zoo li tsis muaj sij hawm rau me nyuam li.  Qhov tseem ceeb tshaj ces yog muab sij hawm nrog koj tus me nyuam hais lus thiab ua si txhua lub sij hawm.

Milwaukee PBS thiab Vroom sib koom tes nrhiav tswv yim los pab niam txiv kom muaj kev sib raug zoo nrog me nyuam.  Vroom qhia kom muab koj lub sij hawm muaj nqis koj siv nrog koj tus me nyuam ua ib lub sij hawm txhawb kom lub hlwb loj hlob zoo.

Milwaukee PBS thiab Vroom vam tias cov niam cov txiv thiab cov tu me nyuam yuav siv tej lus qhia no los pab kom lub hlwb loj zoo.


Thaum Yug los mus rau 1 Xyoos


1 Xyoos


2 Xyoos


3 rau 4 Xyoos


4 rau 5 Xyoos