Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 4 Xyoos

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Nyiam ua yam tshiab
 • Ua txuj ua “Niam” thiab “Txiv”
 • Muaj tswv yim ntau dua thaum ua si ua yam dag
 • Xum nrog lwm tus me nyuam ua si, tsis xav ua si ib leeg
 • Koom tes nrog lwm tus me nyuam
 • Feem ntau tsis paub yam twg yog tseeb yam twg tsis tseeb
 • Qhia txog seb nws nyiam dabtsi thiab xav ua dabtsi

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Paub siv tej lo lus kom yog xws li thaum hais txog tus poj niam los txiv neej
 • Hu thiab nco tau tej zaj nkauj xws li “Itsy Bitsy Spider” los yog “Wheels on the Bus”
 • Txawj qhia dab neeg
 • Paub hais nws lub npe thiab xeem

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Paub tej co xim thiab tej tug lej
 • To taub tias suav yog dabtsi
 • Pib to taub sij hawm
 • Nco tau tej yam hauv ib zaj dab neeg
 • Paub tias yam twg zoo “tib yam” thiab “txawv”
 • Kos ib tug neeg muaj 2-4 yam ntawm lub cev
 • Siv rab txiab
 • Pib sau tej tug ntawv lawv qab koj
 • Paub ua si nrog cards
 • Qhia koj seb nws xav tias dabtsi yuav tshwm sim ntxiv hauv ib phau ntawv

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Siv ib sab taw dhia thiab sawv tau 2 vib nas this
 • Feem ntau txais tau ib lub npas thaum cuam rau nws
 • Hliv, txiav tau txawm tsis muaj tus saib thiab de tau nws cov zaub mov

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 4 Xyoos:

 • Ua si ua piv txwv nrog koj tus me nyuam. Cia nws ua ua ntej es koj ua lawv nws qab.
 • Hais kom koj tus me nyuam ua txuj ua si txog tej yam yuav tshwm sim es ua rau nws poob siab rau xws li yuav mus kawm ntawv los yog mus pw ib hmo nrog niam tais/yawm txiv los yog pog/yawg.
 • Cia koj tus me nyuam xaiv tej yam nws xav tau.
 • Cia koj tus me nyuam xaiv cev ris tsho nws xav hnav, yam khoom nws xav ua si nrog, los yog yam khoom nws xav noj txom ncauj. Muab 2 los 3 yam rau nws xaiv.
 • Thaum ua si nrog lwm tus me nyuam, cia nws daws nws cov teeb meem nrog lawv tabsi nyob ze ntawm nws tsam koj ho tau pab nws.
 • Qhia kom koj tus me nyuam siv lus, cia lwm tus ua si nrog cov khoom (share), thiab cia ib leeg muaj ib thib xaiv yam nws xav ua.
 • Muab khoom ua si rau koj tus me nyuam kom nws xav tau yam tshiab xws li ris tsho hnav ua si, khoom ua mov ua si, thiab blocks.
 • Siv cov lus kom yog thaum hais lus rau koj tus me nyuam. Tsis txhob hais “Niam xav kom koj los nod.” Hais “Kuv xav kom koj los nod.”
 • Siv lus xws li “ua ntej,” “tas ces,” thiab “thaum kawg” thaum tham txog tej yam niaj hnub ua. Hais li no yuav pab koj tus me nyuam kawm tau tias ua dabtsi ua ntej hos ua dabtsi lawv qab.
 • Siv sij hawm teb koj tus me nyuam thaum nws nug “vim li cas.” Yog koj tsis paub ces hais “Kuv tsis paub” los yog pab koj tus me nyuam nrhiav lo lus teb rau nws lo lus nug.
 • Thaum koj nyeem ntawv nrog koj tus me nyuam, nug nws tias dabtsi tshwm sim hauv phau ntawv thaum neb tseem nyeem.
 • Hais cov xim hauv phau ntawv, duab, thiab khoom vaj khoom tsev
 • Suav tej yam niaj hnub pom seb muaj pes tsawg qhov (daim khob noom-crackers, taw ntaiv, los yog khoom ua si-trains).
 • Qhia kom koj tus me nyuam paub ua si nraum zoov xws li sib caum (tag), lawv ib tug qab (follow the leader) thiab duck duck goose.
 • Tso cov nkauj koj tus me nyuam nyiam tshaj thiab nrog koj tus me nyuam seev cev. Sib hloov ib tug qog ib tug ua.