Koj Tus Me Nyuam Mob Liab Thaum Muaj 2 Hlis

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Pib luag nyav rau neeg
 • Thaum chim los txawj ua kom zoo siab (tej zaum kuj muab tes rau qhov ncauj thiab ntxais tes
 • Sim ntsia leej niam leej txiv

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Ua suab nrov
 • Tig taub haus xam thaum hnov suab nrov

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Ntsia ntsej muag kom tseeb
 • Pib siv qhov muag xam tej yam nws pom thiab paub neeg yog pom nyob deb
 • Pib ua tus laj nyob (quaj, nroo) yog pom yam qub los yog ua yam qub xwb

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Tsa tau taub hau thiab pib thawb nws tus kheej sawv thaum pw khwb rwg
 • Txav tes thiab taw yooj yim lawm

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 2 Hlis

 • Puag, hais lus, thiab ua si nrog koj tus me nyuam mos liab thaum pub mis, kho ris tsho rau hnav thiab thaum muab da dej
 • Qhia kom koj tus me nyuam mos liab txawj ntxias nws tus kheej. Cia nws ntxais nws cov ntiv tes los tau.
 • Pab koj tus me nyuam mos liab ua yam qub txhua hnub xws li pw thaum tsaus ntuj ntau dua thaum nruab hnub thiab ua qhov qub txhua hnub txhua lub sij hawm
 • Paub tias koj tus me nyuam mos liab nyiam dabtsi thiab tsis nyiam dabtsi yuav pab koj thaum koj tus me nyuam tsis zoo siab
 • Ua li koj txaus siab heev thiab luag nyav rau koj tus me nyuam mos liab thaum nws ua suab nrov
 • Qog koj tus me nyuam mos liab thaum nws ua suab nrov tabsi siv cov lus kom yog lus tiag
 • Ua zoo mloog seb koj tus me nyuam mos liab quaj li cas kom koj paub tias nws xav tau dabtsi
 • Hais lus, nyeem ntawv thiab hu nkauj rau koj tus me nyuam mos liab
 • Ua peek-a-boo nrog nws. Pab koj tus me nyuam mos liab ua peek-a-boo thiab.
 • Muab ib daim iav cia rau koj tus me nyuam mos liab lub txaj kom nws pom nws tus kheej
 • Saib duab nrog koj tus me nyuam mos liab thiab tham txog cov duab
 • Tso koj tus me nyuam mos liab pw khwb rwg thaum nws tsis tsaug zog thiab muab khoom ua si tso ze nws
 • Txhawb kom koj tus me nyuam mos liab tsa taub hau thaum koj tuav khoom ua si ze nws qhov muag
 • Tuav ib yam khoom ua si saum toj koj tus me nyuam mos liab taub hau thiab qhia kom nws ncav mus muab.
 • Puag koj tus me nyuam mos liab sawv ntsug kom nws txhais taw chwv hauv av. Hu nkauj los hais lus rau nws.