Koj Tus Me Nyuam Mos Liab Thaum Muaj 4 Hlis

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Luag nyav yog tias pom neeg
 • Nyiam nrog lwm tus ua si thiab tej zaum kuj quaj yog lwm tus tsis ua si nrog lawm
 • Qog lwm tus neeg xws li ua lub ntsej muag luag ntxhi los chim

 Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Pib xyaum hais lus
 • Hais lus nrog kev zoo siab los chim siab thiab qog cov suab nws hnov
 • Quaj txawv yog tias nws tshaib plab, mob qhov twg los yog nkees

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Qhia koj paub tias nws zoo siab los chim siab
 • Paub txais kev hlub
 • Siv ib sab tes mus ncav khoom ua si
 • Siv tes thiab qhov muag ua ke, xws li thaum pom ib yam khoom ua si ces ncav mus muab
 • Xam tej yam nws pom txav ib sab dhau ib sab
 • Ntsia lwm tus lub ntsej muag kom tseeb
 • Cim tau cov neeg nws paub thiab tej yam nyob deb

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Tsa tau taub haus txawm tsis muaj tus pab tuav
 • Txawj siv kaw taw thawb thaum muaj ib qho chaw rau nws tuam
 • Tej zaum kuj tig khwb rwg mus pw ntxeev tiaj tau
 • Tuav tau ib yam khoom ua si thiab muab co tau thiab kov tau khoom ua si uas dai ntawm nws xub ntiag
 • Muab tes mus cia rau qhov ncauj
 • Thaum pw khwb rwg, thawb tau nws tus kheej sawv

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 4 Hlis

 • Puag thiab hais lus rau koj tus me nyuam mos liab, luag ntxhi thaum koj hais lus rau nws
 • Muab koj tus me nyuam pw thiab pub mis rau nws tib lub sij hawm txhua hnub
 • Ua zoo saib seb koj tus me nyuam mos liab nyiam thiab tsis nyiam dabtsi; koj thiaj paub ntxias nws thiab paub ua kom nws zoo siab
 • Qog cov suab koj tus me nyuam mos liab ua
 • Ua li koj zoo siab thiab luag nyav thaum koj tus me nyuam mos liab ua suab nrov
 • Muab lub sij hawm ntsiag tos nyeem ntawv thiab hu nkauj rau koj tus me nyuam mos liab
 • Muab khoom ua si uas tsim nyog me nyuam txawj ua si nrog xwb li tej yam khoom ua si es co ces nrov los yog tej duab muaj ntau xim
 • Ua peek-a-boo nrog
 • Muab ib qho chaw kom txhob muaj dabtsi raug koj tus me nyuam mos liab rau nws ua si
 • Cia tej khoom ua si ze kom nws ncav cuag thiab muab taw mus tuam cuag
 • Muab khoom ua si rau koj tus me nyuam mos liab txhais tes thiab pab nws tuav
 • Puag koj tus me nyuam mos liab sawv ntsug kom nws txhais taw chwv hauv av. Hu nkauj los hais lus rau nws thaum koj tuav nws sawv ntsug