Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 3 Xyoos

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Qog cov laus thiab phooj ywg
 • Paub hlub nws cov phooj ywg txawm tsis muaj tus hais kom nws hlub
 • Paub tos nws thib thaum ua si
 • Mob siab thaum pom lwm tus me nyuam quaj
 • Paub tias yam twg yog “nws” li thiab “lwm tus” li
 • Paub ntau txoj kev xav
 • Nrug leej niam leej txiv tsis nyuaj
 • Tej zaum kuj npau taws thaum ua tej yam tshiab
 • Hnav thiab hle ris tsho nws tus kheej

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Yog qhia kom ua ces ua tau 2 los 3 yam
 • Paub tej uas niaj hnub pom
 • To taub cov lus xws li “hauv,” “saum toj,” “hauv qab”
 • Paub lub npe, hnub nyoog, thiab seb yog tus tub los ntxhais
 • Hais tau ib tug phooj ywg lub npe
 • Hais tau cov lus xws li “kuv,” “wb,” thiab “koj” thiab paub tias thaum hais txog ntau yam (cov tsheb, cov aub, cov miv)
 • Hais tau lus kom lwm tus sab nraud to taub ntau
 • Tham nrog lwm tus tau ntev dua

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Txawj ua si nrog tej yam muaj khawm, tus nyom, thiab yam txawj txav
 • Ua si ua piv txwv nrog roj hmab, tsiaj thiab lwm tus neeg
 • Muab 3 los 4 daim puzzle los sib dho
 • To taub tias “ob” txhais li cas
 • Txawj kos ib lub vaj voog nrog ib tug xaum los xim
 • Nthuav ib nplooj ntawv zuj zus
 • Muab 6 lub blocks los yog ntau tshaj sij tum ua ke
 • Txawj qhib thiab kaw lub hau fwj thiab tig tau tes qhov rooj

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Keej nce
 • Khiav tau yooj yim
 • Txawj tuam luv thij peb lub log
 • Txawj siv ib sab taw rhais ruam nce thiab nqis taws ntaiv

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 3 Xyoos

 • Coj koj tus me nyuam mus ua si nrog lwm cov me nyuam los mus lwm qhov chaw muaj me nyuam nrog nws ua si kom nws muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus.
 • Nrog koj tus me nyuam daws nws qhov teeb meem thaum nws chim siab.
 • Nrog koj tus me nyuam tham txog nws txoj kev xav. Xws li hais “Kuv paub tias koj chim vim tias koj muab daim puzzle cuam.” Qhia koj tus me nyuam kom nws paub txog kev xav thaum nyeem ntawv.
 • Teev cai thiab txwv tej yam rau koj tus me nyuam thiab ua raws li koj tau hais.
 • Thaum koj tus me nyuam ua tsis raws txoj cai ces muab rau txim 30 vib nas this mus rau 1 nas this zaum ntawm ib lub tog los yog hauv nws hoob. Qhuas koj tus me nyuam thaum nws ua raws txoj cai.
 • Hais kom koj tus me nyuam ua ob los peb yam ua ke. Xws li, “Mus hauv koj hoob thiab muab koj txhais khau thiab lub tsho tiv no.”
 • Nyeem ntawv rau koj tus me nyuam txhua hnub. Qhia kom koj tus me nyuam taw tes rau cov duab thiab hais lawv qab koj.
 • Muab ib lub thawv cia nws cov khoom xws li ntawv, xim, thiab tej phau ntawv thas xim. Thas xim thiab kos duab ua kab thiab shapes nrog koj tus me nyuam.
 • Xaiv khoom sib phem ua ke. Hais kom koj tus me nyuam nrhiav tej yam hauv ib phau ntawv los yog hauv tsev uas zoo tib yam.
 • Suav khoom ua ke. Suav tej yam ntawm lub cev, taw ntaiv, thiab lwm yam koj siv los yog pom txhua hnub.
 • Tuav koj tus me nyuam txhais tes thaum nce thiab nqis taw ntaiv. Thaum nws mus tau nws ib leeg ces txhawb kom nws tuav tus ncej.
 • Ua si nraum zoov nrog koj tus me nyuam. Mus tom park los yog chaw taug kev. Cia koj tus me nyuam ua si ywj siab.