Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 2 Xyoos

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Qog lwm tus xws li neeg laus los lwm tus me nyuam uas hlob nws
 • Zoo siab heev thaum pom lwm tus me nyuam
 • Pab tau nws tus kheej ntau zuj zus
 • Ua yam koj kom nws tsis txhob ua
 • Ua si ze lwm tus me nyuam tabsis pib sib caum nrog lwm tus

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Thaum hais yam twg paub taw tes rau yam ntawd los yog rau daim duab ntawd
 • Paub cov neeg nws niaj hnub pom cov npe thiab nws lub cev
 • Hais tau 2 rau 4 lo lus ua ke
 • Ua tau raws li cov lus qhia uas yooj yim
 • Paub hais tej los lus uas hnov lwm tus hais ntau zaus
 • Taw tes rau tej duab hauv phau ntawv

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Nrhiav tau khoom uas muab zais txawm twb npog ob peb txheej
 • Pib muab shapes los yog xim xaiv ua ke
 • Hais tau ob peb lo lus hauv tej phau ntawv uas nws paub
 • Paub ua tej yam khoom ua si dag
 • Muab 4 lub blocks los ntau tshaj los teem ua ke
 • Tej zaum siv ib sab tes ntau dua ib sab
 • Paub ua tau ob yam ua ke xws li “Khaws koj txhais khau thiab muab cia hauv hoob cia khau.”
 • Qhia tau cov duab nws pom hauv phau ntawv xws li miv, noog, los yog aub

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Sawv ntsug tau thaum ua nchia taw
 • Ncaws lub npas
 • Pib khiav
 • Nce tau thiab nqis ntawm tej rooj tog txawm tsis muaj tus pab
 • Txawj nce thiab nqis taw ntaiv txawm tsis tuav dabtsi li
 • Txawj muab lub npas cuam
 • Paub kos los yog kos lawv qab lwm tus kos ua kab thiab vajvoog

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 2 Xyoos:

 • Qhia kom koj tus me nyuam txawj pab ua tej yam yooj yim hauv tsev xws li cheb tsev los yog ua hmo. Qhuas koj tus me nyuam thaum nws pab koj.
 • Thaum hnub nyoog no, me nyuam tseem ua si ze lwm tus (tsis yog ua ke) thiab tsis xav cia lwm tus ua si yam nws xub ua si nrog. Thaum nrog lwm tus, muab khoom ua si ntau rau lawv. Saib cov me nyuam kom zoo thiab yog sib txeeb los yog sib ceg ces kom lawv tsum.
 • Muab sij hawm kom ntau rau koj tus me nyuam thiab qhuas nws thaum nws mloog koj lus. Thaum nws ua yam koj tsis xav kom nws ua ces tsis txhob hais lus ntau rau nws.
 • Muab sij hawm qhuas ntau dua muab sij hawm cem thaum ua yam tsis zoo.
 • Qhia kom koj tus me nyuam paub tej yam ntawm lub cev hu li cas, tsiaj, thiab lwm yam uas niaj hnub pom.
 • Thaum tus me nyuam hais dabtsi tsis yog ces tsis txhob qhia lo yog rau nws. Hais kom yog xws li “Nov yog lub npas.”
 • Qhia kom koj tus me nyuam hais lus es tsis txhob taw tes. Yog nws hais tsis tau lo lus “mis” ces qhia thawj lub suab (“m”) rau nws.
 • Ntev mus koj yuav qhia kom koj tus me nyuam txawj hais kom tag nrho yam nws xav tau — “Kuv xav haus mis.”
 • Muab koj tus me nyuam cov khoom ua si zais ncig hauv ib hoob thiab kom nws mus nrhiav
 • Pab koj tus me nyuam ua puzzles uas muaj shapes, xim los tsiaj. Qhia ib yam zuj zus thaum nws muab tso qhov chaw yog.
 • Qhia kom koj tus me nyuam txawj ua si nrog blocks. Sib pab muab teem kom siab thiab muab ua kom vau.
 • Siv xim thiab ntawv los kos duab. Qhia koj tus me nyuam seb nws kos dabtsi thiab muab dai tim phab ntsa los yog tub yees.
 • Txib kom koj tus me nyuam pab koj qhib qhov rooj thiab nthuav nplooj ntawv hauv phau ntawv.
 • Thaum koj tus me nyuam txawj taug kev ces kom nws pab nqa tej yam me rau koj.
 • Ncaws ib lub npas nrog koj tus me nyuam. Thaum nws keej ncaws lawm ces qhia kom nws khiav thiab ncaws.
 • Coj koj tus me nyuam mus khiav thiab nce ua si nraum zoov (park) los yog mus taug kev nraum zoov. Saib koj tus me nyuam kom zoo.