Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 18 Lub Hlis (1 xyoo thiab 6 hli)

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Thaum ua si nyiam cev khoom rau lwm tus
 • Muaj sij hawm nws npau taws
 • Tej zaum ntshai tus neeg nws tsis tau pom dua
 • Nyiam cov neeg nws paub
 • Ua txuj pub mis rau me nyuam roj hmab
 • Thaum mus ib qho chaw tshiab khawm rawv tus nws ncawg
 • Taw tes rau yam nws xav kom lwm tus pom
 • Ua si ib leeg tabsis xav kom leej niam leej txiv nyob ze

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Hais ob peb lo lus
 • Hais thiab co taub hau “tsis kam”
 • Taw tes kom lwm tus paub tias nws xav tau dabtsi

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Paub tias tej yam niaj hnub pom yog siv li cas xws li xov tooj, zuag, diav
 • Taw tes kom lwm tus pom nws
 • Nyiam ua si nrog thiab pub mis rau me nyuam roj hmab los lwm yam roj hmab
 • Taw tes rau ib yam ntawm lub cev
 • Kos duab nws tus kheej
 • Paub ua tau ib yam tsis siv tes xws li “zaum” thaum koj kom nws zaum

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Taug kev ib leeg
 • Tej zaum txawj nce ntaiv los yog khiav
 • Cab khoom ua si thaum taug kev
 • Txawj hais thiab co taub hau “tsis kam”
 • Siv khob haus dej
 • Siv diav noj mov

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 18 Lub Hlis:

 • Muab ib qho chaw kom kaj siab. Nws tseem ceeb yog koj ua yam qub tas li thiab ua yam koj tus me nyuam paub koj yuav ua.
 • Qhuas yam nws ua tau zoo ntau dua cem nws thaum ua qhov tsis zoo (txhob muab rau txim ntev).
 • Qhia nws seb nws xav li cas. Xws li “Koj zoo siab thaum wb nyeem phau ntawv no.”
 • Txhawb kom nws ua si ua piv txwv (pretend play).
 • Qhia kom paub txhawj txog lwm tus. Thaum nws pom ib tug me nyuam quaj ces qhia kom nws mus ntxias tus me nyuam ntawd.
 • Nyeem ntawv thiab siv cov lus yooj yim los tham txog cov duab.
 • Qog cov lus koj tus me nyuam hais.
 • Siv cov lus qhia seb chim siab, zoo siab, los nyuaj siab.
 • Siv tej lus yooj yim kom me nyuam to taub.
 • Nug tej yam yooj yim.
 • Muab dabtsi zais hauv qab ib daim pam es kom nws mus nrhiav.
 • Ua si nrog blocks, npas, puzzles, ntawv thiab tej qho khoom uas qhia tias yog ua ib yam ces lwm yam yuav tshwm sim thiab qhia daws teeb meem.
 • Paub qhia tau cov duab nyob hauv phau ntawv thiab paub lub cev.
 • Muab tej yam xws li xov tooj dag, roj hmab los lwm yam rau nws ua si nrog.
 • Muab ib qho chaw rau nws ncig ua si kom txhob muaj dabtsi raug tau nws.
 • Muab tej khoom ua si kom nws rub thiab thawb tau.
 • Muab npas rau nws ncaws, dov, thiab cuam.
 • Qhia kom nws siv khob hau dej thiab siv diav noj mov txawm nws ua txeej npaum li cas.
 • Ua npuas (bubbles) rau nws thiab cia nws ua kom tawg.