Koj Tus Me Nyuam Thaum Muaj 1 Xyoos

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Txaj muag rau los yog poob siab thaum pom neeg tshiab
 • Quaj thaum nrug leej niam leej txiv
 • Muaj tej yam los yog tej tug neeg nws nyiam tshaj
 • Paub ntshai tej yam
 • Cev ib phau ntawv rau koj thaum nws xav mloog dab neeg
 • Rov qab ua los yog hais dua kom koj mloog los pom nws
 • Txawj tsa tes tsa taw thaum kho ris tsho rau hnav
 • Txawj ua si “peek-a-boo” thiab “pat-a-cake”

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Responds to simple spoken requests
 • Paub ua tej yam xws li co taub hau “tsis kam” los yog co tes ua ‘bye-bye’.
 • Ua lub suab txawv (zoo li hais lus)
 • Hais “mama” thiab “dada” thiab “uh-oh!”
 • Sim hais cov lus koj hais

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Muab khoom co, sib tsoo, cuam kom paub seb yog dabtsi
 • Nrhiav tau yooj yim tej yam tau muab zais lawm
 • Thaum hais daim duab los yam khoom twg nws paub ntsia yam ntawd.
 • Qog yam lwm tus ua
 • Pib siv khoom kom yog, xws li, muab lub khob hau dej, ntsis plaub hau
 • Muab ob yam khoom sib tsoo
 • Muab khoom cia hauv ib lub tais, thaus khoom tawm hauv lub tais
 • Tso khoom mus txawm tsis muaj kev pab
 • Muab ib tug ntiv tes mus kov
 • Paub tej yam koj qhia kom nws ua xws li “khaws qhov khoom ua si”

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 1 Xyoos:

 • Cia kom koj tus me nyuam ncawg ib tug neeg tshiab uas yuav saib xyuas nws.
 • Nqa tej yam koj tus me nyuam nyiam tshaj xws li khoom ua si, roj hmab, los yog ib daim pam.
 • Thaum ua yam koj tsis xav cia ua, hais “tsis kam”.
 • Tsis txhob cem, ntaus, los qhia tej yam ntev. Muab nws rau txim 30 second rau 1 nas this yuav pab taw nws mus ua lwm yam.
 • Khawm thiab hnia koj tus me nyuam thiab qhuas tej yam nws ua tau zoo.
 • Muab sij hawm txhawb thiab qhuas tej yam nws ua zoo ntau dua muab sij lawm rau txim (thaum twg rau txim 1 zaug ces yuav tau qhuas 4 zaug).
 • Qhia koj tus me nyuam seb koj ua dabtsi. Xws li, “Niam muab ib txoj phuam so koj txhais tes.”
 • Nyeem ntawv rau koj tus me nyuam txhua hnub. Cia koj tus me nyuam nthuav nplooj ntawv. Sib hloov qhia txog cov duab.
 • Yog koj tus me nyuam pib hais ib lo lus los yog nws taw tes rau tej yam ces pab nws hais kom tau lo lus ntawd. Yog nws hais “t” los “truck” ces hais rau nws “Yog, lub ntawd yog lub truck xiav loj loj.”
 • Muab xim thiab ntawv rau koj tus me nyuam thiab cia nws kos duab ywj siab. Qhia nws kos tej kab rov tav thiab rov ntsug. Qhuas koj tus me nyuam thaum nws kos tau.
 • Ua si nrog blocks, shapes thiab tej yam koj tus me nyuam yuav tau siv nws txhais tes.
 • Muab tej yam khoom me me zais thiab kom koj tus me nyuam nrhiav.
 • Kom koj tus me nyuam qhia koj seb tej tes taw hu li cas los yog tej nws pom thaum nyob hauv tsheb.
 • Hu cov nkauj tau siv tes piav nrog xws li “The Itsy Bitsy Spider” thiab “Wheels on the Bus.” Pab koj tus me nyuam siv nws txhais tes.
 • Muab lauj kaub tais diav los tej yam khoom me kom nws ua tau nrov. Qhia kom nws txawj muab sib tsoo kom nrov.
 • Nrhiav ib qho chaw kom txhob muaj dabtsi raug koj tus me nyuam rau nws ua si. (Muab txhua yam muaj tshuaj xauv cia. Muab laj kab thaiv los yog thaiv qhov rooj kom me nyuam txhob mus tau nraum zoov los yog hauv qab daus.)
 • Muab tej khoom ua si uas koj tus me nyuam thawb tau.