Koj Tus Me Nyuam Mos Liab Thaum Muaj 9 Hlis

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Tej zaum ntshai cov neeg tsis tau pom dua
 • Tej zaum tsis kam tso cov neeg nws paub
 • Muaj tej yam khoom ua si uas nyiam dua

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • To taub “tsis kam”
 • Ua tej suab txawv xws li “mamamama” thiab “babababa”
 • Qog tej suab nws hnov thiab tej yam nws pom lwm tus ua
 • Txawj taw tes

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Thaum pom dabtsi poob txawj xam lawv qab
 • Xam nrhiav yam nws pom koj muab cia
 • Ua peek-a-boo
 • Muab khoom cia qhov ncauj
 • Txawj muab khoom tshem ib sab tes rau ib sab
 • Muab ob tug ntiv tes mus khaws tej yam me me kheej kheej ( li cereal)

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Tuav dabtsi kom sawv ntsug tau
 • Sawv taus los zaum
 • Zaum taus tsis tos lwm tus tuav
 • Rub dabtsi kom sawv ntsug tau
 • Nkag

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 9 Hlis:

 • Paub tias thaum nws ua tej yam tshiab thiab ntsib neeg tshiab nws coj li cas, paub yam ua kom koj tus me nyuam mos liab zoo siab thiab nyiam.
 • Thaum nws txawj nkag ces nyob ze nws.
 • Ua txhua yam tib lub sij hawm txhua hnub, qhov no tseem ceeb heev thaum lub hnub nyoog no.
 • Ua si kom ib leeg muaj ib thib.
 • Qhia koj tus me nyuam mos liab seb nws xav dabtsi. Xws li, “Koj chim siab lawm. Los wb saib seb yuav ua li cas koj thiaj zoo siab.”
 • Qhia koj tus me nyuam mos liab seb yam khoom nws pom zoo li cas; xws li, “lub npas liab thiab kheej.”
 • Thaum koj tus me nyuam mos liab taw tes rau dabtsi qhia nws txog yam ntawd.
 • Qog koj tus me nyuam mos liab cov suab thiab lus.
 • Qhia yam koj xav kom nws ua. Xws li txhob hais tias “txhob sawv”, hais “txog caij zaum”. 
 • Qhia tias yog ua ib yam ces lwm yam yuav tshwm sim.  Muab ib lub npas dov mus dov los, thawb kom ib lub luv fais ua si mus thiab muab khoom ua si (blocks) cia rau ib lub tais ces rov qab muab thau tawm.
 • Ua peek-a-boo thiab khaiv nkaum thiab nhriav nws.
 • Nyeem ntawv thiab hais lus rau koj tus me nyuam mos liab.
 • Muab ib qho chaw kom dav thiab tsis muaj dabtsi raug koj tus me nyuam mos liab rau nws ncig thiab ua si.
 • Cia koj tus me nyuam mos liab tej qho chaws uas nws rub tau nws tus kheej sawv.