Koj Tus Me Nyuam Mos Liab Thaum Muaj 6 Hli

Yam Feem Ntau Me Nyuam Ua Thaum Hnub Nyoog No:

Kev Sib Raug Zoo/Kev Xav

 • Cim tau cov neeg nws niaj hnub pom thiab pib xaiv neeg
 • Nyiam nrog lwm tus ua si, xws li leej niam leej txiv
 • Paub txog lwm tus txoj kev xav thiab zoo siab ntau dua
 • Nyiam ntsia nws tus kheej hauv daim iav

Lus/Kev Sib Txuas Lus

 • Txawj teb cov suab nws hnov
 • Txawj hais cov suab (“a”, “e”, “o”) thiab nyiam nrog leej niam leej txiv hais lus
 • Paub thaum leej twg hu nws lub npe
 • Ua suab nrov kom lwm tus paub thaum nws txaus siab los tsis txaus siab
 • Pib ua cov suab xws li “m”, “np”

Kev Txawj Ntse (kev kawm, kev xav, kev daws teeb meem)

 • Txawj xam ib ncig ze ntawm nws
 • Muab khoom cia qhov ncauj
 • Xav paub txog lxhua yam thiab xav ncav mus muab tej yam nyob deb
 • Pib muab khoom ntawm txhais tes cev rau sab tes tod

Kev Dhia Ua Si/Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev

 • Ntxeev tau ob sab (khwb rwg mus ua ntxeev tiaj, ntxeev tiaj mus ua khwb rwg)
 • Pib zaum taus nws tus kheej
 • Txawj muab txhais ceg los txheem kom sawv ntsug tau thiab tej zaum kuj dhia
 • Qoj mus qoj los, tej thaum nkag rov qab ua ntej mam nkag mus pem hauv ntej

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)

Yam Koj Ua Tau Rau Koj Tus Me Nyuam Muaj 6 Hli:

 • Ua si nrog koj tus me nyuam mos liab hauv av txhua hnub.
 • Paub seb koj tus me nyuam mos liab xav dabtsi. Yog nws zoo siab ces ua twj ywm qhov qub. Yog nws tsis zoo siab ces nres es ntxias nws.
 • Qhia koj tus me nyuam mos liab kom nws paub ntxias nws tus kheej thaum nws chim siab. Nws ntxais nws cov ntiv tes los tau.
 • Yog nws ua ib yam ces koj ua ib yam rov qab rau nws-thaum nws luag nyav ces koj luag nyav thiab, thaum nws ua suab nrov ces koj ua lawv nws qab.
 • Qog cov suab koj tus me nyuam ua thiab hais tej lus yooj yim nrog cov suab. Xws li yog koj tus me nyuam hais “bah” ces hais “bottle” los “book”.
 • Nyeem ntawv nrog koj tus me nyuam txhua hnub. Qhuas nws thaum nws sim “nyeem” thiab.
 • Thaum koj tus me nyuam mos liab ntsia dabtsi ces taw tes rau thiab qhia nws txog yam ntawd.
 • Thaum nws muab ib yam khoom pov hauv av ces khaws thiab muab rov qab rau nws. Ua li no nrog nws yuav qhia nws tias ua ib yam ces ib yam tshiab yuav tshwm sim.
 • Nyeem tej phau ntawv muaj duab thiab xim ntau rau koj tus me nyuam mos liab.
 • Taw tes rau tej yam tshiab thiab qhia koj tus me nyuam mos liab seb yog dabtsi.
 • Muab cov duab muaj xim tshiab tshiab hauv tej phau ntawv magazine rau koj tus me nyuam mos liab saib thiab qhia nws tias yog dabtsi.
 • Tuav koj tus me nyuam mos liab thaum nws zaum los yog muab dabtsi los ncig nws xws li hauv ncoo. Cia nws xam ncig nws thiab muab khoom ua si rau nws saib thaum nws zaum.
 • Muab koj tus me nyuam pw khwb rwg los yog ntxeev tiaj thiab muab khoom ua si cia kom nws tau ncav thiaj muab cuag. Qhia kom nws ntxeev es ncav mus muab cov khoom ua si.