Hnub Nyoog thiab Theem

Muaj tej lub sij hawm tseem ceeb rau me nyuam yau thaum lawv loj thiab hloov mus ua ib tug neeg laus.   Lawv lub hlwb hloov zuj zus thaum mus ib theem dhau ib theem.  “Hnub Nyoog thiab Theem” yog ib lo lus siv los qhia tej yam tseem ceem uas tshwm sim thaum ib tug neeg txog lub sij hawm ntawd.  Ib theem twg me nyuam loj thiab paub tab zuj zus rau txhua seem.

  • Kev Noj Qab Haus Huv thiab Lub Cev
  • Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Xav
  • Lus thiab Kev Sib Txuas Lus
  • Kev Txawj Ntse

Thaum me nyuam yau hla ib theem dhau ib theem, lawv yuav mus cuag “yam tseem ceeb ntawm kev loj hlob” yuav coj tib tug cwm pwm thiab yuav kawm tau tej yam.  Xws li luag nyav, rub tej yam khoom, sawv ntsug nws tus kheej, pib rhais ruam thiab co tes ua bye-bye yog tej yam tseem ceeb ntawm kev loj hlob.  Leej niam leej txiv thiab cov tu me nyuam lub hom phiaj yog kom to taub me nyuam txoj kev loj hlob ntawm nws lub hlwb thiab lub cev ib theem dhau ib theem thiab muab yam zoo los txhawb kev kawm mus tom ntej.

Tej co me nyuam paub tab thiab loj sai dua tej co, tabsis tej yam tshwm sim uas tseem ceeb yuav qhia tias feem ntau yuav ua thiab paub dabtsi thaum nws loj thiab paub tab zuj zus.  Nyem qhov “Hnub Nyoog Thiab Theem” nws yuav qhia ntau ntxiv tias feem coob me nyuam yuav paub dabtsi nyob ntawm lawv lub hnub nyoog thiab yuav qhia seb txhawb me nyuam kev loj hlob li cas.

Cov tshwm sim uas tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm me nyuam saum toj no los ntawm Koos Haum Tiv Thaiv Kab Mob los yog Centers for Disease Control (CDC)